Site Map | Advertorial | FAQs | JOBs
ENG.
  Frame Your Feeling  
  Copyright 2008 HBC Co.,Ltd,
All Rights Reserved.
 
   
 

ระบบรั้วระแนง uPVC ( AMIGO Screen)

AMIGO Screen อีกหนึ่งแนวคิดใหม่ในการประยุกต์การใช้งานของระบบฝ้าระแนง uPVC สามารถตอบสนองทั้งในด้านรูปลักษณ์และประโยชน์ใช้สอย เหมาะกับงานตกแต่งทนทานต่อสภาพอากาศภายนอก ไม่แตกกรอบและบิดงอเมื่อสัมผัสกับแสงแดด น้ำหนักเบาไม่เป็นภาระกับโครงสร้าง อีกทั้งไม่ต้องการการดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งาน

Specification

Installation

Download Brochure

รูปตัวอย่างสินค้า

aa
กลับไปหน้า Amigo Product